Poniżej przedstawiamy zasady sprzedaży olejów smarowych bez akcyzy dla klientów uprawnionych do zwolnienia.

Pragniemy poinformować, że PROAUTO Sp. z o.o. decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa, Ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (znowelizowanej Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym(Dz. U. z 2009 Nr 3 Poz. 11 z późn. zm.),uzyskało z dniem 22.10.2004r. zezwolenie na prowadzenie Składu Podatkowego.

W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zakupów olejów objętych zapisami Ustawy w procedurze zwolnienia od akcyzy i opisanymi numerem PKWiU 23.20.18 (oleje smarowe i hydrauliczne z wyłączeniem olejów silnikowych), po spełnieniu warunków określonych w stosownych aktach prawnych.

Oleje zwolnione od akcyzy na potrzeby własne odpowiadają następującej Nomenklaturze Scalonej (CN):

  1. 27101981 – oleje silnikowe
  2. 27101983 – oleje przekładniowe
  3. 27101987 – oleje hydrauliczne
  4. 27101991 – oleje do obróbki metali, do form, oleje antykorozyjne
  5. 27101999 – oleje pozostałe

W roku 2021 i 2022 nastąpiło sporo zmian w przepisach dotyczących zakupu towarów w procedurze zwolnienia. Elektronizacja procesu spowodowała, że praktycznie większość czynności należy wykonywać na platformie PUESC.

Klienci dysponujący do tej pory numerem rejestracji AKC-PR w 2021 mieli obowiązek zarejestrować się na platformie PUESC i przenieść firmę do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Nowi klienci muszą zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w CRPA.

Poniżej przedstawiamy kilka procedur jak zarejestrować reprezentanta w PUESC i nadać mu również uprawnienia do zarejestrowania firmy.

1. Zakładanie konta osoby w PUESC

2. Powiązanie reprezentanta z firmą

3. Zmień lub usuń dane firmy

Od 01.02.2022 oleje i preparaty smarowe będą wysyłane wyłącznie za pomocą elektronicznego dokumentu dostawy eDD w systemie EMCS PL 2 za pośrednictwem platformy PUESC. Odbiorcy wyrobów akcyzowych będą musieli się na tej platformie zarejestrować i obsługiwać  system w celu zamknięcia przemieszczenia wyrobów akcyzowych zainicjowanych przez Skład podatkowy Proauto Sp. z o.o.

Proauto będzie mogło dostarczać oleje wyłącznie do klientów zarejestrowanych w CRPA i tylko w zakresie produktów wykazanych w CRPA, na adres działalności wskazany w CRPA. Aby wysłać do państwa produkty ze składu podatkowego Proauto wystawi dokument elektroniczny Dowód Dostawy eDD. Każdorazowo eDD musi być wystawione przed rozpoczęciem przemieszczenia wyrobów akcyzowych. W każdym przypadku, gdy stwierdzimy, że podmiot, który składa zamówienie w trybie zwolnienia i nie będzie on zarejestrowany w CRPA oraz nie będzie można poprawnie wygenerować eDD, do zamówionych wyrobów akcyzowych zostanie doliczona aktualna akcyza.

Podmiot odbierający po odbiorze wyrobów akcyzowych będzie zobowiązany do wygenerowania w systemie EMCS raportu odbioru, który potwierdzi odbiór oraz zamknie przemieszczenie.

Podmiot odbierający ma 5 dni roboczych na sporządzenie raportu odbioru wyrobów akcyzowych po ich otrzymaniu, przy czym łączny czas dostawy od dnia wysyłki do dnia sporządzenia raportu odbioru nie może przekroczyć 30 dni. UWAGA! Niesporządzenie raportu odbioru w wymaganym czasie skutkuje zapłatą kary finansowej w wysokości 5000,- zł. Jednocześnie Proauto będzie zobowiązane do zapłaty akcyzy z tego tytułu, co za tym idzie wystawi korektę do faktur dla podmiotu odbierającego doliczając akcyzę.

Przedstawiciele – reprezentanci podmiotu odbierającego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do działania w imieniu firmy. Wcześniej należy złożyć swoje umocowanie w postaci pełnomocnictwa do Urzędu Celno-Skarbowego.

Pracownik, będący posiadaczem konta na PUESC z przypisanymi uprawnieniami będzie mógł przesyłać do systemu komunikaty (np. eDD, czy raport odbioru). Komunikaty będą sporządzane i przesyłane za pomocą:

  • PUESC przy pomocy inetraktywnych formularzy
  • poza PUESC z wykorzystaniem „generatora eDD” opracowanego przez Ministerstwo Finansów i przesłanego drogą emailową.
  • z wykorzystaniem systemu zewnętrznego zintegrowanego z PUESC (kanał Webservice, usługa sieciowa)

UWAGA! Działanie na PUESC wymaga posiadania podpisu elektronicznego, (podpis kwalifikowany, certyfikat celny). Podpis kwalifikowany można bardzo szybko uzyskać np. TUTAJ 

Dodatkowym elementem jaki należy ustalić przed wejściem przepisów jest określenie przez państwa właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego dla miejsca dostawy wyrobów akcyzowych. Poniżej wykaz urzędów w Polsce:

kody-urzędów-a-właściwość-urzędów

Ponadto opisujemy procedurę złożenia eDD:

Złóż dokumenty eDD dla przemieszczania do odbiorców końcowych

Instrukcję zamykania dokumentów eDD krok po kroku znajdziesz TUTAJ

Przypominamy również, że podmioty nabywające wyroby akcyzowe ze względu na przeznaczenie i nabywający je w trybie zwolnienia nadal są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zakupionych wyrobów. Mówi o tym art 138f. Ustawy Akcyzowej:

Art. 138f. 1. Ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzą:
1) zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
2) podmiot pośredniczący;
3) podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o e-DD.

Ewidencja powinna być w wersji papierowej, zawierać informacje wyżej podane. Strony powinny być ponumerowane, a ewidencja zarejestrowana i oplombowana w Urzędzie Skarbowym właściwym dla akcyzy dla siedziby podmiotu zużywającego. Ewidencja powinna być złożona za pismem przewodnim do Naczelnika Urzędu Skarbowego informującego o założeniu ewidencji. Pismo powinno mieć pieczęć przyjęcia przez US. Szczegółowy opis ewidencji znajduje się  Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz.U.2021 poz. 1150, a jego treść znajdziecie TUTAJ, przy czym ewidencja dotycząca olejów smarowych opisana jest w Rozdziale 8. Radzimy Państwu założyć oddzielną ewidencję dla każdego z kodów CN. Wtedy będzie to bardzo czytelne i starczy na długo.

Przykład ewidencji znajdziecie TUTAJ.

Przepisy akcyzowe są restrykcyjne, ale dla podmiotów rzetelnych i dobrze zorganizowanych szczególnie w czasach, gdzie wiele dokumentów wysyłamy elektronicznie, nie stanowi to problemu. Oczywiście wszystko jest kwestią skali. Warto zatem rozważyć oszczędność na jednej beczce np. 208L w wysokości 245 zł. Przemnożenie tej kwoty przez ilość beczek w roku może dać solidne kwoty. Przypominamy, że zwolnienie z akcyzy generalnie nie dotyczy olejów silnikowych, chyba, że są one przeznaczone do celów wymienionych w artykule 32 Ustawy Akcyzowej np. do smarowania silników lotniczych, czy używania do celów żeglugi. Jednak wszystkie pozostałe oleje jak hydrauliczne, przekładniowe, ciecze obróbkowe i inne techniczne mieszczące się w nomenklaturze CN wymienionej wyżej podlegają procedurze zwolnienia z akcyzy.

Zapraszamy do współpracy

Wszelkie pytania i pomoc dotyczącą powyższych kwestii, prosimy kierować do pana Romana Demskiego tel. 91 485 88 99 w. 209,  kom. 692 445124

 

Skład podatkowy

Verified by MonsterInsights