proauto - RODO

PRZEPISY RODO W PROAUTO SP. Z O.O.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Proauto Sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie ul. Łukasińskiego 134, 71-215 Szczecin. „Administrator”

W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować poprzez email: proauto@proauto.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Proauto Sp. z o.o. w celu:

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit b) i c) przepisów RODO:
 2. a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
 3. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 4. Na podstawie uzasadnionego interesu Proauto Sp. z o.o. (art. 6 ust 1 lit f RODO):
 5. a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
 6. b) organizowania i przeprowadzenia konkursów oraz innych akcji marketingowych
 7. c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 8. d) prowadzenia akcji badania jakości świadczonych usług
 9. Na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust.1 lit. A RODO)
 10. a) dokonania oceny wiarygodności płatniczej na podstawie informacji z biur informacji gospodarczych lub zawartych w bazie danych Administratora.
 11. b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach umowy w tym Regulaminu, Cennika, zmiany nazwy, adresu, przyjęcia reklamacji i komunikacji w tym zakresie na wskazany email.
 12. c) analiz preferencji lub zainteresowań klienta. Na podstawie spersonalizowanej karty klienta Administrator może przedstawić indywidualna ofertę. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych o których mowa w art. 9 RODO.
 13. d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Proauto Sp. z o.o.
 14. e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych dostawców współpracujących z Proauto Sp. z o.o., przy czym dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że strony zawarły umowy trójstronne.
 15. f) marketingu bezpośredniego opartego na podstawie analiz sprzedaży. Marketing bezpośredni o których mowa jest w pkt. D-f może być realizowanych przez Proauto Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji bezpośredniej (SMS, MMS, email)

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wykonania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane do czasu wykonania umowy i po tym czasie przez okres niezbędny do:
 2. a) posprzedażowej obsługi klientów, w tym obsługi i rozpatrzenia reklamacji.
 3. b) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Proauto Sp. z o.o.
 4. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikających z innych przepisów w tym podatkowych lub rachunkowych.
 5. Dane osobowe używane na potrzeby marketingu marketingu produktów lub usług własnych Proauto Sp. z o.o. na podstawie własnego uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, którą dane dotyczą.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgodny będą przetwarzane do odwołania zgody.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane używane przez Administratora są niepełne lub błędne .
 3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia używania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych i przeniesienia ich do innego administratora.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody)
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska, i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym procesie przetwarzania danych.

Prawa wymienione w pkt 1-6 i 8-9 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem przetwarzania danych.

Kategorie odbiorców danych przetwarzające    dane w imieniu Proauto sp. z o.o.:

Partnerzy handlowi, przedstawiciele handlowi, firmy windykacyjne, firmy logistyczne i przewozowe, poczta, kurierzy, biura informacji gospodarczej, firma na której umieszczone są dane sprzedażowe i inne dane komputerowe Proauto Sp. z o.o., firmy komputerowe obsługujące technicznie bazy danych Proauto sp. z o.o., firmy zajmujące się badaniami opinii klientów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/46/U/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

RODO

Verified by MonsterInsights